• Primátor
  • Rada
  • Zastupitelstvo
  • Magistrát